Výročná členská schôdza


Členovia klubu, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu v nedeľu 4.10.2020 o 09,00 hod. na cvičisku Miestneho kynologického klubu.

1 Otvorenie

2 Návrh a schválenie programu schôdze

3 Voľba mandátovej komisie a zapisovateľa

4 Správa o činnosti a hospodárení klubu,

5 Správa revíznej komisie

6 Volba do orgánov výboru MKK Šaľa

7 Volba revíznej komisie

8 plán činnosti na rok 2021 ,

9 Diskusia

10 uznesenie ,

11 Záver