2% z dane

Milí členovia Kynologického klubu Šaľa, známi a priatelia,

dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o darovanie 2% z Vašich daní

na podporu a rozvoj nášho klubu.

Údaje prijímateľa:

Názov: Miestny kynologický klub Šaľa
Forma: Občianske združenie
IČO 42336058
Ulica: Smetanova1221/9
Mesto: Šaľa
PSČ: 927 01
Okres: Šaľa
Štát: Slovenská republika
Banka: Slovenská sporiteľňa , a.s.
Č.Ú.: SK86 0900 0000 0050 5079 8543 / GIBASKBX
Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:
• do 31. marca v roku – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla v roku – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla v roku pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivo si môžete vyplniť aj tu

Ďakujeme