POZVÁNKA PRE ČLENOV KLUBU


Dňa 29.mája 2016 bude Výročná členská schôdza o 10,00 hod na cvičáku.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa
3. Návrh a schválenie programu schôdze
4. Voľba do orgánov MKK Šaľa ( predseda, výbor klubu)
5. Správa o činnosti klubu a hospodárení za rok 2015
6. Plán činnosti na rok 2017
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver